Thông tin văn bản số: 12/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 12/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường sắt
Ghi chú
Bãi bỏ QCVN 08:2011/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/11/2011