Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ và đường sắt, HKDD
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải
Mời tham gia ý kiến phê duyệt đề cương xây dựng Thông tư hướng dẫn việc xây dựng định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Mời góp ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025” của Bộ GTVT
Mời tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên trang Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật trong công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.
Mời tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm.
Mời góp ý dự thảo Thông tư ban hành 05 QCVN về linh kiện phương tiện giao thông đường sắt
Mời góp ý đối với 02 dự thảo TCVN Ứng dụng đường sắt - Mã số TC2101 và TC2102

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ống vải địa kỹ thuật trong xây dựng hạ tầng giao thông – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GTVT
Mời tham gia góp ý đối với dự thảo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT
Mời tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ)
Mời tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29/12/2016
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa (thay thế Thông tư số 83/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015)
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Tiêu chuẩn thiết kế sân bay trực thăng” TC 1928
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn TCCS “Tiêu chuẩn duy tu, bảo dưỡng mặt đường sân bay” Mã số TC 2003
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành giao thông vận tải.
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Bê tông phun trong công trình hầm giao thông – Thi công và nghiệm thu”
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành kèm theo định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm hàng hải
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Tà vẹt và tấm đỡ bê tông”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia (lần 2)