Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị (lần 2)
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế”
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định xe cơ giới
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Hỗn hợp nhựa – Phương pháp thử”
Mời góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý đối với 05 dự thảo TCVN về Ứng dụng đường sắt đường sắt TC2221, TC2222, TC2223, TC224, TC225
Góp ý 03 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về ứng dụng đường sắt TC2226, TC2227, TC2228
Mời góp ý kiến dự thảo quy chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời góp ý dự thảo Quy chuẩn sửa đổi quy chuẩn hiện hành: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa”
Mời góp ý kiến đối với dự thảo TCVN “Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu tường chắn đất có cốt trong xây dựng công trình giao thông”, mã số TC2258
Mời góp ý kiến lần 3 dự thảo Tiêu chuẩn, quy chuẩn của Cục Hàng hải Việt Nam
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2 của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời góp ý Dự thảo Quy chuẩn quốc gia về Phân loại các đài Thông tin duyên hải trong hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về 08 dự thảo TCVN (họp 08h30 ngày 15/12/2022)
Mời góp ý dự thảo Quy chuẩn quốc gia
Bảng tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Mời góp ý kiến đối với dự thảo TCVN “Đất xây dựng công trình giao thông – Phương pháp thử”, mã số TC2248
Mời góp ý kiến đối với dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ”, mã số TC2236
Bảng tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện