Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Thiết kế cầu đường sắt” (phần 8 – phần 10).
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định và Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHKCĐLT đường bộ toàn quốc
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia
Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội
Mời tham gia ý kiến dự thảo dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị”, mã số TC1809.
Mời tham gia ý kiến dự thảo dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị”, mã số TC1809.
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Cảng vụ hàng không
Mời góp ý kiến Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt (lần 3)
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu Giấy chứng nhận, sổ ATKT&BVMT cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phao neo, phao tín hiệu, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Cấp phối đá ba lát đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử”