Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô
Mời góp ý kiến nội dung dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị nối, kéo sử dụng trên phương tiện cơ giới đường bộ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2017/NĐCP ngày 10/5/2017 của Chính phủ
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh chuyên ngành giao thông đường bộ
Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT (lần 2)
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải
Mời tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục, biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGTVTngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Phương tiện giao thông đường bộ - ô tô - phân loại theo mục đích sử dụng
Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT
Mời góp ý đối với dự thảo QCVN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động” (lần 2)
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô sửa đổi 1:2024 QCVN 31:2014/BGTVT
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định cơ chế quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay