Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục IVa của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT
Mời góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
Mời góp ý kiến đối với 02 dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung QCVN 15:2018/BGTVT và 18:2018/ BGTVT lĩnh vực đường sắt
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức quản lý bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ và đường cao tốc
Mời tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT của Bộ GTVT ngày 15/5/2018 lĩnh vực đường sắt
Mời tham gia góp ý bổ sung Dự thảo Đề án Phân cấp tổ chức và Quản lý vận tải cho địa phương trong các lĩnh vực vận tải
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa trên tuyến vận tải ven biển
Mời góp ý dự thảo Nghị định dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Mời góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.
Mời tham gia góp ý đối với Dự thảo Đề án Phân cấp tổ chức và Quản lý vận tải cho địa phương trong các lĩnh vực vận tải.

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019, Thông tư 42/2019/TTBGTVT ngày 30/10/2019.
Mời góp ý kiến dự thảo TCCS “Mặt đường hỗn hợp đá vữa nhựa – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”, mã số TC 2139
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Nhũ tương nhựa đường kiềm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”, mã số TC 2127
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa trên tuyến vận tải ven biển
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại CHK, SB từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021
Mời góp ý kiến thẩm định dự thảo (lần 5) TCVN Lớp mặt đường bằng hỗ hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu (3 Phần )
Mời góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời tham gia ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TTBGTVT ngày 14/3/2018 Quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không
Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không