Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ dự thảo TCVN “Vạch kẻ đường phản quang dạng băng keo – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 1 & Phần 2”
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Thiết bị điện tử đường sắt - Mạng thông tin trên tàu (TCN) – Hồ sơ truyền thông của hệ thống TCN”, mã số TC2215
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Thiết bị điện tử đường sắt - Mạng thông tin trên tàu (TCN) – Hồ sơ ứng dụng của hệ thống TCN”, mã số TC2216
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn Thiết bị điện tử đường sắt – Mạng thông tin trên tàu (TCN) – truyền thông từ đoàn tàu đến mặt đất, mã số TC2217
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Hệ thống giao thông thông minh - Từ điển dữ liệu trung tâm ITS - Phần 2: Đăng ký dữ liệu trung tâm ITS”, mã số TC2203
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Hệ thống giao thông thông minh - Từ điển dữ liệu trung tâm ITS - Phần 2: Đăng ký dữ liệu trung tâm ITS”, mã số TC2202
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Hệ thống giao thông thông minh - Từ điển dữ liệu trung tâm ITS - Phần 1: Yêu cầu đối với dữ liệu ITS”, mã số TC2201
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Tiêu chuẩn về giao diện người dùng trong hệ thống điều khiển chạy tàu bằng thông tin liên lạc (CBTC)”, mã số TC2218
Mời góp ý kiến dự thảo tiêu chuẩn Thiết bị điện tử đường sắt – Mạng thông tin trên tàu (TCN) – truyền thông từ đoàn tàu đến mặt đất, mã số TC2215
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Mặt đường bê tông bán mềm – Thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý kiến đối với Tiêu chuẩn Việt Nam “Thiết kế mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô”
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Mặt đường láng nhựa – Thi công nghiệm thu”
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Đường cứu nạn ô tô – Yêu cầu thiết kế”
Mời góp ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư ban hành Bộ Quy chế ATHK dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô”

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT (lần 2)
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Mã số TC2259 và tiêu chuẩn Mã số 2260
Mời góp ý dự thảo Góp ý dự thảo Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch (lần 3)
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Hỗn hợp nhựa – Phương pháp rút gọn mẫu đến kích cỡ thử nghiệm”, mã số TC2249
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý
Mời góp ý dự thảo đối với 04 dự thảo TCVN về PTGTĐS đường sắt - Mã số TC2211, TC2212, TC2213, TC2214
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt - Hệ thống đường ray không đá ba lát” – Lần 2
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án… lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ.
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về phân cấp quản lý cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu phương tiện GTVT
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không
Mời tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2019/TT-BGTVT
Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội (lần 2).