Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Quy trình bảo trì công trình xây dựng tuyến CÁT LINH - HÀ ĐÔNG
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Mặt đường bê tông nhựa nóng– Thi công và nghiệm thu, mã số TC2007”
Mời tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Tiêu chuẩn nhựa đường phân cấp theo đặc tính làm việc - Phương pháp xác định hoặc kiểm tra cấp nhựa"
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Hệ sơn bảo vệ và phương pháp thử nghiệm tính năng kỹ thuật trong phòng thí nghiệm cho các công trình ngoài khơi và công trình liên quan”
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia
Mời tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định tiêu chí phân loại cảng biển
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng
Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Mời tham gia tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải
Mời góp ý kiến dự thảo TCCS “Lan can phòng hộ bánh xoay – Yêu cầu kỹ thuật và thi công”
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Thiết kế cầu đường sắt”
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển
Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về cảng biển
Mời góp ý dự thảo QCVN về khí thải mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về khung lợi nhuận cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Mời góp ý dự thảo văn bản và kế hoạch chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi)
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành QCVN về cảng cạn
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
Mời góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2020 – 2030
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ để xem xét, thống nhất nội dung của dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia
Lấy ý kiến Dự thảo Chiến lược Quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050