Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
Mời góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Mời góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới
Xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ và đường sắt, HKDD
Mời tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ)
Mời tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định tiêu chí phân loại cảng biển
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không
Mời góp ý đối hồ sơ lập Đề nghi xây dựng dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị đinh số 03/2009/NĐ-CP ngày 9/1/2009)
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo dự thảo Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
Mời tham gia phối hợp, rà soát để thống nhất các nội dung trong dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm
Xin ý kiến thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua bán, đóng mới tàu biển
Mời góp ý Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa
Xin ý kiến Ban soạn thảo và Tổ biên tập đối với dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển
Mời góp ý dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển