Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành Bộ quy chế an toàn HKDD lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dung lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì KCHTGT đường bộ và quản lý, vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ.
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và vận hành khai thác bến phà đường bộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương
Mời tham gia góp ý kiến công khai Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN, do trung ương quản lý
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương
Mời góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016 của Bộ GTVT và Bộ Tài chính

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Tiếp thu ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016
Mời góp ý kiến Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT (lần 2)
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT về vận tải đường bộ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư công bố danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ hàng hải
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 45/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/9/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hồ Chí Minh
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 81/2014/TT-BGTVTngày 30/12/2014 , Thông tư 14/2015/T -BGTVT ngày 27/4/2015, Thông tư 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015
Mời tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT
Báo cáo đánh giá tác động và tiếp thu giải trình dự thảo “Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý khí thải từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng