Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục IVa của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT
Mời góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
Mời tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019, Thông tư 42/2019/TTBGTVT ngày 30/10/2019.
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa trên tuyến vận tải ven biển
Mời góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại CHK, SB từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TTBGTVT ngày 14/3/2018 Quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không