Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án… lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành GTĐB.
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT (lần 2)
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án… lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ.
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về phân cấp quản lý cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu phương tiện GTVT
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
Mời tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2019/TT-BGTVT
Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội (lần 2).
Mời tham gia góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý bảo trì đường thủy nội địa.

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không
Mời góp ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không (thay thế Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/1/2012)
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về ban hành văn bản QPPL của Bộ Giao thông vận tải (lần 2)
Mời góp ý góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Cảng vụ hàng không
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt (lần 3)
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu Giấy chứng nhận, sổ ATKT&BVMT cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phao neo, phao tín hiệu, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Mời tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT