Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng
Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Mời tham gia tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển
Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về cảng biển
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về khung lợi nhuận cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành QCVN về cảng cạn
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành GTVT
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
Mời tham gia ý kiến phê duyệt đề cương chi tiết Thông tư xây dựng định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Mời góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất chuyên ngành trong lĩnh vực GTVT
Mời tham gia góp ý đối với dự thảo Văn bản hướng dẫn hướng dẫn thực hiện kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt