Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý đối với hồ sơ trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Chính phủ quy định về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô (không kinh doanh vận tải)
Mời tham gia ý kiến trả lời hỏi - đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực Đường thủy nội địa
Mời tham gia góp ý Dự thảo Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”
Mời góp ý Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch
Mời góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Mời tham gia góp ý ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng định mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải VN
Mời tham gia góp ý Dự thảo Đề án "Phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch"
Mời tham gia góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
Mời góp ý dự thảo Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch
Mời tham gia ý kiến Dự thảo Đề án phát triển vận tải đa phương thức
Mời tham gia ý kiến Báo cáo chuyên đề về dịch vụ vận tải và logistics phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030, Kế hoạch phát triển KT- XH 2021-2025
Mời góp ý dự thảo Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
Mời tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Mời tham gia góp ý Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về “Tăng cường ngành Vận tải Đường bộ Việt Nam nhằm giảm chi phí logistic và phát thải khí nhà kính”
Mời tham gia ý kiến dự thảo Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực GTVT