Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về dự thảo 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT và QCVN 18:2018/BGTVT
Mời góp ý kiến Hướng dẫn xây dựng định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Mời góp ý kiến dự thảo dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Tường chống ồn đường ô tô – Yêu cầu thiết kế”
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo Đề án Kiểm soát tải trọng xe tự động trên phạm vi toàn quốc
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Đất xây dựng công trình giao thông – phân loại đất và hỗn hợp đất cấp phối”
Tài liệu cuộc họp về TCVN Màng bóng cao su
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn “Đất xây dựng – Xác định hàm lượng hữu cơ theo hỗn hợp tổn thất khi nung”
Mời góp ý kiến bộ dự thảo TCVN rà soát sửa đổi bổ sung TCVN 7500:2005, mã số TC2118
Mời góp ý kiến đối với 02 dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung QCVN 15:2018/BGTVT và 18:2018/ BGTVT lĩnh vực đường sắt
Mời góp ý kiến dự thảo TCCS “Mặt đường hỗn hợp đá vữa nhựa – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”, mã số TC 2139
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Nhũ tương nhựa đường kiềm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”, mã số TC 2127
Mời góp ý kiến thẩm định dự thảo (lần 5) TCVN Lớp mặt đường bằng hỗ hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu (3 Phần )
Mời góp ý đối với dự thảo 06 TCVN về Ứng dụng đường sắt đường sắt TC2105, TC2106, TC2107, TC2108, TC2109. TC2110, năm 2021
Mời tham gia ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời tham gia ý kiến dự thảo TCVN về Hệ thống ghế trẻ em trên xe cơ giới - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử