Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Tài liệu cuộc họp về TCVN Màng bóng cao su
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn “Đất xây dựng – Xác định hàm lượng hữu cơ theo hỗn hợp tổn thất khi nung”
Mời góp ý kiến bộ dự thảo TCVN rà soát sửa đổi bổ sung TCVN 7500:2005, mã số TC2118
Mời góp ý kiến dự thảo TCCS “Mặt đường hỗn hợp đá vữa nhựa – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”, mã số TC 2139
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Nhũ tương nhựa đường kiềm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”, mã số TC 2127
Mời góp ý kiến thẩm định dự thảo (lần 5) TCVN Lớp mặt đường bằng hỗ hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu (3 Phần )
Mời góp ý đối với dự thảo 06 TCVN về Ứng dụng đường sắt đường sắt TC2105, TC2106, TC2107, TC2108, TC2109. TC2110, năm 2021
Mời tham gia ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời tham gia ý kiến dự thảo TCVN về Hệ thống ghế trẻ em trên xe cơ giới - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Mời góp ý Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn dữ liệu quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ống vải địa kỹ thuật trong xây dựng hạ tầng giao thông – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý đối với 02 dự thảo TCVN Ứng dụng đường sắt - Mã số TC2101 và TC2102
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Tiêu chuẩn thiết kế sân bay trực thăng” TC 1928