Mời góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/10/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 01/12/2017

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 2155/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt của Bộ GTVT, ngày 18/10/2017, Bộ GTVT nhận được Tờ trình số 2083/TTr-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam trình Bộ Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GTVT gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với Dự thảo Nghị định nêu trên.

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế và địa chỉ mail: thuyle@mt.gov.vn) trước ngày 31/10/2017 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và tiến hành các bước tiếp theo.

Cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị.

Toàn văn Hồ sơ dự thảo Nghị định xem Tại đây!