Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2018-2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/08/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/09/2018

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo kết luận số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 kết luận "Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm"; nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2018, trong đó giao Bộ Giao thông vận tải xây dựng dự thảo Nghị quvết của Chỉnh phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2018-2021 (thav thế Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh), trình Chính phủ trước ngày 31/8/2018.

 

Trên cơ sở kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ và tình hình thực tế hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2018-2021 (thay thế Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh).

 

Ngày 02/8/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 8491/BGTVT-VT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;, các Hiệp hội vận tải, một số tổ chức có liên quan để xin ý kiến góp ý đối với nội dung tại Dự thảo; đồng thời Bộ Giao thông vận tải cũng đã đăng tải nội dung Dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải: www.mt.gov.vn tại mục lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 

Tính đến hết ngày 29/8/2018, Bộ Giao thông vận tải đã nhận được ý kiến góp ý của 63 cơ quan, đơn vị, bao gồm: 13 ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (bao gồm Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động và Thương binh xã hội, Thanh tra Chính phủ, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); 41 ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 08 ý kiến nội bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành, các vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải); 01 ý kiến của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

 

Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình tất cả các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Vụ Vận tải