Mời tham gia góp ý nội dung dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT, Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/01/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/03/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Bộ (GTVT) tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao tại Quyết định số 3672/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT, trong đó giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT, Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Tờ trình số 06/TTr-TCĐBVN ngày 20/01/2020 trình Đề cương và dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (lần 3).

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ về thời gian có hiệu lực của Thông tư nêu trên và rà soát bổ sung theo các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Bộ GTVT đề nghị quý cơ quan nghiên cứu và có ý kiến góp ý về các nội dung dự thảo Thông tư do Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng (gửi kèm theo Tờ trình số 06/TTr-TCĐBVN ngày 20/01/2020).

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải; số fax: 043.9427331 hoặc 043.9423291 và gửi file theo địa chỉ vuvantai@mt.gov.vn) trước ngày 12/02/2020 để Bộ GTVT tổng hợp, hoàn thiện dự thảo và ban hành Thông tư.

Dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ được Bộ GTVT đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT (địa chỉ đường link: http://mt.gov.vn/vn/Pages/DanhSachDuThaoVanBan.aspx); thông tin chi tiết xin liên hệ Đỗ Quốc Phong số ĐT 0912135693).

Bộ GTVT chân thành cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị nêu trên và mong sớm nhận được ý kiến góp ý.

Toàn bộ dự thảo Thông tư xem Tại đây!