Mời tham gia góp ý đối với dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/04/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/06/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT vừa có Công văn số 3775/BGTVT-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan về việc lấy ý kiến đối với dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tang cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai doạn 2019-2021; theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GTVT đã xây dựng hồ sơ dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Để đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Bộ GTVT đề nghị các cơ quan có ý kiến đối với hồ sơ, bao gồm:

1. Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); 

2. Dự thảo Tờ trình Chính phủ;

3. Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đằng giới;

4. Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi văn bản về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế và qua địa chỉ email: nttrang@mt.gov.vn) trước ngày 28/4/2020 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ./.