Mời góp ý kiến Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/06/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 07/07/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ GTVT đang xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Dự thảo Thông tư).

 

Theo trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải đã chuyển Dự thảo Thông tư đến Quý cơ quan, đơn vị để nghiên cứu và có ý kiến góp ý đối với nội dung Dự thảo Thông tư.

 

Văn bản góp ý gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học Công nghệ, điện thoại: 024 39428494; fax: 024 38222433, email: thanhbt@mt.gov.vn) trước ngày 07 tháng 07 năm 2020 để tổng hợp.

 

Dự thảo Thông tư Quý cơ quan, đơn vị xem tại đây.

Vụ Khoa học Công nghệ