Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/05/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/06/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn năm 2020, Trung tâm Công nghệ thông tin đã hoàn thành dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Tiêu chuẩn dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải” và trình Bộ Giao thông vận tải.

 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn vàThông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiên cứu và góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn nêu trên về nội dung, tính khả thi, sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật, cam kết quốc tế có liên quan và yêu cầu thực tiễn trong quản lý, khai thác.

 

Văn bản góp ý kiến (theo mẫu gửi kèm văn bản này) và file điện tử văn bản góp ý, đề nghị Quý cơ quan gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học Công nghệ) trước ngày 05/06/2021 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo. Sau thời gian trên, nếu đơn vị không có văn bản góp ý được hiểu là Quý cơ quan thống nhất với nội dung của Dự thảo Tiêu chuẩn.

 

Chi tiết xin liên hệ đ/c Bùi Thị Cẩm Tú, số điện thoại: 04.39420152 hoặc 0904.769.781, Fax: 04.38222433, email: tubtc@mt.gov.vn.

 

Hồ sơ dự thảo TCVN xem tại đây. 

Vụ Khoa học công nghệ