Mời góp ý Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/02/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 01/06/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Hàng không Việt Nam xây dựng và hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Bộ GTVT đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị nghiên cứu và có ý kiến góp ý cho nội dung hồ sơ quy hoạch nêu trên để lấy ý kiến theo quy định (Nội dung Hồ sơ quy hoạch xem tại đây). 

Các ý kiến góp ý bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) hoặc qua email: vulh@mt.gov.vn để nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Trân trọng cảm ơn./.