Mời tham gia ý kiến dự thảo TCVN về Hệ thống ghế trẻ em trên xe cơ giới - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/08/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức xây dựng hoàn thành Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia - Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống ghế trẻ em trên xe cơ giới - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Giao thông vận tải gửi dự thảo tiêu chuẩn nêu trên tới cơ quan, đơn vị và đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu có ý kiến tham gia (tài liệu gửi kèm theo công văn này). Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học - Công nghệ) hoặc Email NQHUY@mt.gov.vn trước ngày 31/7/2021 để hoàn thiện và trình ban hành.

Bộ GTVT rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Toàn văn Dự thảo xem Tại đây!