Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 09/07/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Văn bản số 2753/BGTVT-PC ngày 02/4/2021 của Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) đã có Văn bản số 2680/CHK-KHĐT ngày 22/6/2021 trình Bộ GTVT dự thảo Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không (thay thế Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo trì công trình hàng không). 

Để có cơ sở xem xét giải quyết và hoàn thiện dự thảo Thông tư trên, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia góp ý về nội dung dự thảo Thông tư do Cục HKVN trình. 
Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông) và địa chỉ email: hoalx@mt.gov.vn trước ngày 09/7/2021. 

Dự thảo Thông tư xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị./