Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TTBGTVT ngày 14/3/2018 Quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/07/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Bộ GTVT đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TTBGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư). 

Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý đối với Dự thảo Thông tư Văn bản tham gia góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ An toàn giao thông và Email: quocthang@mt.gov.vn) trước ngày 14/07/2021 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./