Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/07/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT nhận được Công văn số 2871/CHKQLHĐB ngày 02/07/2021 của Cục Hàng không Việt Nam về việc trình dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay. 

Để có cơ sở tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản về các nội dung sau:

Thay đổi tên dự thảo Thông tư: Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải, tên của Dự thảo Thông tư là “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về đơn giản hóa, cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay” nhằm triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 và Quyết định số 206/QĐBGTVT ngày 29/01/2020 của Bộ GTVT ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT, Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 2 19/2017/TT-BGTVT thực tiễn thời gian qua cho thấy một số nội dung của các văn bản này tiếp tục cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế phát triển và đáp ứng yêu cầu của ICAO: Phụ ước 15 về Dịch vụ Thông báo tin tức Hàng không (Tu chỉnh số 41 ngày 05/11/2020) và Phụ ước 3 về Khí tượng hàng không. Và để thuận tiện khi tham chiếu văn bản, dự thảo Thông tư lần này Cục Hàng không Việt Nam đã xử lý kỹ thuật chuyển hóa, tích hợp nội dung của Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT. 

Do vậy, Cục HKVN đề xuất thay đổi tên của dự thảo Thông tư thành “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay”. 

Ý kiến đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải, email: bichhn@mt.gov.vn) trước ngày 19 tháng 7 năm 2021 để tổng hợp. 

Dự thảo Thông tư và các tài liệu liên quan xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.