Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/07/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Văn bản số 11083/BGTVT-PC ngày 03/11/2020 của Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng văn bản QPPL; trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT tại Thông báo số 258/TB-BGTVT ngày 30/6/2021, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) đã có Văn bản số 2935/CHK-KHĐT ngày 07/7/2021 trình Bộ GTVT dự thảo Thông tư hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay (dự thảo Thông tư); đồng thời xin ý kiến Bộ GTVT về các nội dung: (1) Về việc xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư; (2) Về phạm vi áp dụng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay; (3) Về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

Để có cơ sở xem xét giải quyết và hoàn thiện dự thảo Thông tư trên, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia góp ý về các nội dung kiến nghị và nội dung dự thảo Thông tư do Cục HKVN trình tại Văn bản số 2935/CHK-KHĐT ngày 07/7/2021. 

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông) và địa chỉ email: hoalx@mt.gov.vn trước ngày 19/7/2021. 

Nội dung Dự thảo xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị.