Mời tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/09/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa; Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa (Thay thế Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa).

Để Dự thảo Quyết định nêu trên đầy đủ, phù hợp với quy định và thực tế, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu góp ý đối với dự thảo Quyết định.

Văn bản góp ý gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải fax: 024.39427331 và email: bangnv@mt.gov.vn) trước ngày 11/8/2021 để tổng hợp   hoàn thiện dự thảo.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ trình Dự thảo Quyết định xem Tại đây!