Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/07/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Thông tư số 17/2016/TTBGTVT và Thông tư số 30/2020/TT-BGTVT).

Để Thông tư mới sau khi được ban hành sẽ đáp ứng được yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật trong việc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến cho dự thảo Thông tư nêu trên được đăng tải tại Mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải ; gửi văn bản góp ý về Bộ Giao thông vận tải (và qua địa chỉ Email: thangtq@mt.gov.vn) trước ngày 31/7/2021 để Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Thông tư theo quy định.

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay xem tại đây.