Mời góp ý đối với dự thảo 06 TCVN về Ứng dụng đường sắt đường sắt TC2105, TC2106, TC2107, TC2108, TC2109. TC2110, năm 2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật của Bộ GTVT năm 2021, Trường đại học Công nghệ GTVT chủ trì biên soạn 06 dự thảo TCVN về ứng dụng đường sắt đường sắt trên cơ sở chuyển dịch và tham khảo nội dung từ các Tiêu chuẩn IEC và Tiêu chuẩn châu Âu để ban hành thành TCVN, cụ thể như sau:

1. Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - Điện kéo - Các yêu cầu cụ thể đối với thiết bị cách điện composite sử dụng trong hệ thống đường dây điện tiếp xúc trên cao (Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Specific requirements for composite insulators used for overhead contact line systems), mã số TC2105

2. Ứng dụng đường sắt - Hệ thống gom điện - Các yêu cầu và thẩm định phép đo tương tác động học giữa cần gom điện và đường dây tiếp xúc trên cao (Railway applications - Current collection systems – Requirements for and validation of measurements of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line), mã số TC2106;

3. Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - Hệ thống lưu trữ năng lượng cố định đối với các hệ thống điện kéo một chiều (Railway applications - Fixed installations - Stationary energy storage system for DC traction systems), mã số TC2107;

4. Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - Các yêu đối với việc thẩm định các công cụ mô phỏng được sử dụng để thiết kế hệ thống cung cấp điện kéo (Railway applications - Fixed installations - Requirements for the validation of simulation tools used for the design of electric traction power supply systems), mã số TC2107;

5. Ứng dụng đường sắt - Phương tiện đường sắt - Các biện pháp bảo vệ liên quan đến các nguy hiểm về điện (Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards), mã số TC2109; 6. Ứng dụng đường sắt - Hệ thống lắp đặt cố định - Máy biến áp điện kéo (Railway applications - Fixed installations - Traction transformers), mã số TC2110.

Để có cơ sở xem xét, Bộ GTVT gửi kèm văn bản này 06 dự thảo TCVN và các bản gốc tiêu chuẩn IEC và EN tương ứng, đề nghị các cơ quan đơn vị nghiên cứu và có văn bản góp ý cho các dự thảo TCVN nêu trên gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Khoa học công nghệ) trước ngày 30/8/2021.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ vơi ông Lê Thiết Huân, tel 0973348180 (đối với: TC2105, TC2107, TC2108, TC2109) và ông Hoàng Hữu Chiến, tel 0973349339 (đối với TC2106, TC2110).

Rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan./.