Mời góp ý kiến thẩm định dự thảo (lần 5) TCVN Lớp mặt đường bằng hỗ hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu (3 Phần )

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/08/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Dự thảo TCVN “Mặt đường bê tông nhựa nóng– Thi công và nghiệm thu, mã số TC2007” đã được Bộ GTVT lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và tổ chức đánh giá, nghiệm thu Hội đồng cấp Bộ (Thông báo số 104/TBBGTVT ngày 05/4/2021) và dự thảo TCVN “Mặt đường bê tông nhựa nóng sử dụng nhựa đường Polime – Thi công và nghiệm thu” đã được Bộ GTVT lấy ý kiến nhiều lần và đã được tổ chức đánh giá, nghiệm thu Hội đồng cấp Bộ, chuyển Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định (Công văn số 1784/TĐC-TC ngày 12/6/2020).

Đến nay, Viện Khoa học & Công nghệ GTVT đã có văn bản số 715/VKHCN-KHCN và công văn số 1029/VKHCN-KHCN báo cáo hoàn thiện dự thảo và trình Bộ GTVT thẩm định và công bố theo quy định. Viện KH&CN GTVT đã đề nghị thống nhất ban hành thành bộ TCVN: “Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu: Phần 1: Bê tông nhựa chặt, Phần 2: Hỗn hợp nhựa bán rỗng, Phần 3: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường Polime”.

Để có cơ sở đánh giá, nghiệm thu và trình Bộ Khoa học & Công nghệ thẩm định, công bố dự thảo (lần 5) bộ TCVN nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị/chuyên gia nghiên cứu dự thảo bộ TCVN và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT) trước ngày 27/8/2021.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị/chuyên gia.

Dự thảo TCVN và hồ sơ liên quan xem tại đây.

Vụ Khoa học công nghệ