Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2021 của Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2021. 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc đăng tải dự thảo văn bản .Cổng TTĐT Bộ GTVT xin đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ. 

Mọi ý kiến xin gửi về ông Bùi Lê Dũng, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải, số điện thoại 0961606888).

Trân trọng cảm ơn.