Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa trên tuyến vận tải ven biển

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa trên tuyến vận tải ven biển (Dự thảo Thông tư).

Để hoàn thiện Dự thảo Thông tư, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến bằng văn bản đối với đối với nội dung Dự thảo Thông tư và các hồ sơ liên quan gửi về Bộ Giao thông vận tải và địa chỉ email anttm@mt.gov.vn trước ngày 08/9/2021.

Nội dung Dự thảo Thông tư và hồ sơ liên quan xem Tại đây!