Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT của Bộ GTVT ngày 15/5/2018 lĩnh vực đường sắt

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ GTVT (Quyết định số 1559/QĐ-BGTVT ngày 23/8/2021), Cục Đường sắt Việt Nam đã xây dựng và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp thục vụ chạy tàu, nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 05/2021/TT-BGTVT ngày 01/3/2021 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư). 

Để hoàn thiện Dự thảo Thông tư và trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định, Bộ GTVT trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu có ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư và gửi về Bộ GTVT, đồng thời gửi trước qua địa chỉ email: huyatgt@mt.gov.vn trước ngày 05/9/2021. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.