Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Nhũ tương nhựa đường kiềm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”, mã số TC 2127

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/09/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/09/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ Giao thông vận tải nhận được Tờ trình số 123/TTr-TCĐBVN ngày 31/8/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị thẩm định tiêu chuẩn Việt Nam “Nhũ tương nhựa đường kiềm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”, mã số TC 2127.

Bộ Giao thông vận tải đã gửi tới Quý cơ quan/chuyên gia dự thảo TCVN “Nhũ tương nhựa đường kiềm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”, mã số TC 2127 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì biên soạn theo kế hoạch KHCN của Bộ GTVT năm 2021.

Để có cơ sở xem xét, nghiệm thu và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công bố dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên, đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCVN nêu trên và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT) trước ngày 20/9/2021.

Dự thảo TCVN xem tại đây.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia.

Vụ Khoa học công nghệ