Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/09/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 03/11/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).

Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư (gửi kèm theo văn bản này và được đăng tải tại http://www.mt.gov.vn, mục: Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế và email: nttrang@mt.gov.vn) trước ngày 16/9/2021 để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, hoàn thiện dự thảo. Mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

(Mọi chi tiết xin liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Trang, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, ĐT : 0389385088)