Mời tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019, Thông tư 42/2019/TTBGTVT ngày 30/10/2019.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/09/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/09/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã giao Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư số 42/2019/TT- BGTVT ngày 30/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải (dự thảo Thông tư).

Để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Thông tư, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan có ý kiến tham gia đối với nội dung Dự thảo Thông tư và các hồ sơ liên quan và tham gia cụ thể đối với một số nội dung tại Điều 1 dự thảo Thông tư.

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ KCHTGT) và địa chỉ email trinhnh@mt.gov.vn trước ngày 13/9/2021.

Dự thảo Thông tư và hồ sơ liên quan được đăng tải trên Cổng TTĐT của Bộ GTVT tại địa chỉ: "http://mt.gov.vn/vn/Pages/DanhSachDuThaoVanBan.aspx"; mục "Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019, Thông tư 42/2019/TT- BGTVT ngày 30/10/2019".

Bộ GTVT mong sớm nhận được ý kiến tham gia của các cơ quan./.

Dự thảo Thông tư và hồ sơ liên quan xem tại đây.