Mời góp ý kiến đối với 02 dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung QCVN 15:2018/BGTVT và 18:2018/ BGTVT lĩnh vực đường sắt

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/09/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/11/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bổ sung năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng và trình duyệt 02 dự thảo QCVN:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ (sửa đổi, bổ sung QCVN 15:2018/BGTVT);

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu (sửa đổi, bổ sung QCVN 18:2018/BGTVT).

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn và Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu và tham gia ý kiến về nội dung, tính khả thi, phù hợp của dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật nêu trên.

Ý kiến góp ý bằng văn bản (theo mẫu kèm theo) đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20/9/2021 (qua Vụ Khoa học - Công nghệ, Tel: 024.39420152/ Fax: 024.38222433) để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo.

Trân trọng cảm ơn./.