Mời góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/09/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/09/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 (tại Quyết định số 1214/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2021), Bộ Giao thông vận tải đã giao Tổng cục Đường bộ Việt nam chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Để có cơ sở ban hành theo quy định, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và có ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư nêu trên (Dự thảo Thông tư gửi kèm theo).

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ An toàn giao thông) kèm theo file điện tử (qua hộp thư: thanhlv@mt.gov.vn) trước ngày 30 tháng 09 năm 2021 để Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện, ban hành Thông tư theo kế hoạch.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.