Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục IVa của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/09/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/09/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT nhận được Công điện số 1079/CĐ-TTg ngày 14/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 5609/VPCP-PL ngày 14/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh, trong đó có các kiến nghị cần sửa đổi liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT chủ trì trình hoặc chủ trì ban hành.

Tại Văn bản số 5609/VPCP-PL ngày 14/8/2021 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai có đề nghị Bộ GTVT bổ sung danh sách các bến xe hàng, bãi đỗ xe giao hàng tại Lào Cai vào Phụ lục IVa của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Trên cơ sở đề xuất của tỉnh Lào Cai, Bộ GTVT đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục IVa của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012, theo đó bổ sung các bãi đỗ xe giao nhận hàng hóa tại Phụ lục IVa trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc các tuyến giữa khu vực biên giới giữa hai nước.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, Bộ GTVT đề nghị Quý Ủy ban tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục IVa của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012. Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, http://www.mt.gov.vn, mục: Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Bộ GTVT (Điện thoại: 0989 209 879, fax: 39421436, Email: nxlang@mt.gov.vn) trước ngày 28/9/2021 để tổng hợp.

Tài liệu kèm theo xem tại đây.