Mời góp ý Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/09/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ GTVT đăng tải: Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết), Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và có ý kiến góp ý đối với Dự thảo nêu trên và gửi về Bộ Giao thông vận tải (Vụ Đối tác công tư) email: hieuntm@mt.gov.vn trước ngày 21/10/2021 để Bộ GTVT tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Dự thảo Hồ sơ xem tại đây.