Mời góp ý kiến bộ dự thảo TCVN rà soát sửa đổi bổ sung TCVN 7500:2005, mã số TC2118

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/09/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 1664/VKHCN-KHCN ngày 22/9/2021 của Viện Khoa học & Công nghệ GTVT đề nghị thẩm định tiêu chuẩn Việt Nam “Rà soát sửa đổi bổ sung TCVN 7500:2005- Bium - Phương pháp xác định độ hòa tan trong dung dịch”, mã số TC 2118.

Bộ Giao thông vận tải xin gửi tới Quý cơ quan/chuyên gia bộ dự thảo TCVN do Viện Khoa học & Công nghệ GTVT chủ trì biên soạn theo kế hoạch KHCN của Bộ GTVT năm 2021:

- TCVN 7500 - 1:2021- Bium - Phương pháp xác định độ hòa tan trong Trichloroethylene.

- TCVN 7500 - 2:2021- Bium - Phương pháp xác định độ hòa tan trong Npropyl bromide.

Để có cơ sở xem xét, nghiệm thu và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công bố dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên, đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCVN nêu trên và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT) trước ngày 10/10/2021.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia.

Dự thảo TCVN và hồ sơ liên quan xem tại đây.

Vụ Khoa học công nghệ