Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn “Đất xây dựng – Xác định hàm lượng hữu cơ theo hỗn hợp tổn thất khi nung”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/10/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn năm 2021, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn “Đất xây dựng – Xác định hàm lượng hữu cơ theo hỗn hợp tổn thất khi nung” – Mã số: TC 2117.

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Bộ Giao thông vận tải gửi Quý cơ quan, đơn vị và các chuyên gia Dự thảo Tiêu chuẩn nêu trên để nghiên cứu và có ý kiến góp ý.

Văn bản góp ý gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học công nghệ, Tel: 04.39428494/ Fax: 04.38222433, email: thanhbt@mt.gov.vn) trước ngày 22/10/2021.

Dự thảo Tiêu chuẩn xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./