Mời góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/04/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/6/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã thực hiện rà soát tất cả các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực GTVT nói chung và lĩnh vực Hàng hải nói riêng.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT. Để thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa nói trên và thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải (Dự thảo Thông tư).

Theo quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và để hoàn thiện Dự thảo Thông tư, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến đối với đối với nội dung Dự thảo Thông tư và gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải) trước ngày 12/4/2022 (bằng văn bản và thư điện tử bangnv@mt.gov.vn) để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Dự thảo Thông tư xem tại đây.