Mời góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực HKDD

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 07/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021). 

Để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1977/QĐ-TTg theo yêu cẩu tại Nghị quyết số 03/NQCP ngày 10/01/2022 của Chính phủ hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị đăng tải lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định nêu trên. Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Trang - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải; số điện thoại: 0389385088). 

Dự thảo và các tài liệu liên quan xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn!