Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/03/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/05/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (dự thảo Nghị định).

Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Để hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến góp ý đối với các nội dung liên quan tại hồ sơ
dự thảo Nghị định nêu trên.

Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và địa chỉ email trinhnh@mt.gov.vn; số điện thoại liên hệ 0935581321).

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự hợp tác Quý cơ quan!