Mời góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/05/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải), Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định).

Để có cơ sở hoàn thiện Dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với Dự thảo Nghị định nêu trên (chi tiết có hồ sơ Dự thảo Nghị định gửi kèm theo). Ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, đề nghị gửi bằng văn bản về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ An toàn giao thông) và gửi file văn bản qua hòm thư thanhlv@mt.gov.vn trước ngày 22 tháng 4 năm 2022 để làm cơ sở hoàn thiện Dự thảo Nghị định và trình Chính phủ theo kế hoạch.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.

Chi tiết xem tại đây.