Mời góp ý Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số quy định liên quan tới cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/05/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BGTVT ngày 25/02/2022 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số quy định liên quan tới cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế. Theo đó, Thông tư bãi bỏ một số nội dung liên quan tới cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành đã được quy định tại Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ.

Theo quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và để hoàn thiện Dự thảo Thông tư, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến đối với đối với nội dung Dự thảo Thông tư và gửi về Bộ GTVT để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Dự thảo Thông tư xem tại đây.