Mời góp ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông ” và “Thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong xây dựng công trình giao thông”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đã có Văn bản số 3154/BGTVT-KHCN ngày 01/4/2022 giao Tổng cục ĐBVN triển khai xây dựng và công bố 02 “Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông ” và “Thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong xây dựng công trình giao thông” trên cơ sở sử dụng nội dung quy định trong Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT năm 2012 của Bộ GTVT “Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông” và Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT năm 2012 của Bộ GTVT “Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong xây dựng công trình giao thông”.

Đến nay, Tổng cục ĐBVN đã có Tờ trình số 42/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2022 trình thẩm tra 02 dự thảo tiêu chuẩn cơ sở về mặt đường bê tông xi măng. Bộ GTVT xin gửi tới Quý cơ quan/chuyên gia 02 dự thảo TCCS “Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông ” và “Thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong xây dựng công trình giao thông” do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì biên soạn.

Để có cơ sở xem xét, đánh giá nội dung và chuyển cấp có thẩm quyền công bố 02 dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở nêu trên, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCCS và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT) trước ngày 19/4/2022.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia.

Dự thảo TCCS và hồ sơ liên quan xem tại đây.

Dự thảo TCCS và hồ sơ liên quan - Bản bổ sung xem tại đây.