Mời tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đường bộ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Giao thông vận tải đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Đường bộ.

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đường bộ, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị đăng tải lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đường bộ.

Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Trang - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải; số điện thoại: 0389385088).

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Gửi kèm theo văn bản này hồ sơ đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) gồm:

1. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng luật.

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giao thông đường bộ 2008