Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ đã xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải (kèm theo văn bản này).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư nêu trên và gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Phòng KSTTHC - Văn phòng Bộ, địa chỉ email baynt@mt.gov.vn) trước ngày 29/4/2022 để Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.