Mời thực hiện đánh giá sự phù hợp các thiết bị thiết bị phục vụ đào tạo, sát hạch Giấy phép lái xe lần 2

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Ngày 28 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe, gồm: QCVN 105:2020/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe và QCVN 106:2020/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - cabin học lái xe ô tô.

Để phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp sản phẩm hàng hóa với các Quy chuẩn của Bộ GTVT nêu trên theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, Bộ GTVT đề nghị quý Bộ thông tin đến các tổ chức trực thuộc có hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ) nếu có nhu cầu tham gia đánh giá sự phù hợp sản phẩm hàng hóa đáp ứng QCVN 105:2020/BGTVT và QCVN 106:2020/BGTVT gửi hồ sơ về Bộ GTVT để được xem xét, chỉ định theo quy định.

(Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ ông Nguyễn Quang Huy, số điện thoại: 0916268558).