Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Để đẩy mạnh, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa các Bộ, ngành với chính quyền địa phương tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Cục Hàng hải Việt Nam đã trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT) dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT (Dự thảo Thông tư).

Theo quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và để hoàn thiện Dự thảo Thông tư, Bộ GTVT đề nghị các Quý Ủy ban, cơ quan, đơn vị có ý kiến đối với đối với nội dung Dự thảo Thông tư và gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải) trước ngày 10/5/2022 (bằng văn bản và thư điện tử bangnv@mt.gov.vn) để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./