Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/05/2018 của Bộ GTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt (thay thế Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Theo trình tự, thủ tục xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải chuyển Dự thảo Thông tư đến quý Cơ quan, đơn vị để nghiên cứu và có ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Thông tư này. Văn bản tham gia ý kiến (kèm theo file điện tử) đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 07/5/2022 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan, đơn vị./