Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT vừa có văn bản số 4092/BGTVT-KHCN về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ GTVT.

Theo đó, thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Bộ GTVT đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ GTVT (Dự thảo Thông tư).

Nhằm hoàn thiện nội dung Dự thảo thông tư trước khi ban hành, Bộ Giao thông vận tải gửi các Quý cơ quan, đơn vị Hồ sơ Dự thảo Thông tư để nghiên cứu và có ý kiến góp ý. Văn bản góp ý gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học Công nghệ) trước ngày 07 tháng 05 năm 2022 để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Hồ sơ Dự thảo Thông tư xem tại đây.