Mời tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm của Bộ Giao thông vận tải theo Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hoàn thành xây dựng và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Để hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư nêu trên, Bộ Giao thông vận tải gửi tới quý cơ quan, đơn vị dự thảo Thông tư nêu trên để nghiên cứu và có ý kiến góp ý.

Ý kiến góp ý bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học - Công nghệ) trước ngày 15 tháng 5 năm 2022 để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./