Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 9: Nạo vét và tôn tạo”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/05/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/07/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đã gửi tới Quý cơ quan, đơn vị và các chuyên gia dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế - Phần 9: Nạo vét và tôn tạo” do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT chủ trì biên soạn để xin ý kiến góp ý.

Để có cơ sở xem xét, nghiệm thu, trình công bố tiêu chuẩn nêu trên, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và các chuyên gia nghiên cứu Dự thảo tiêu chuẩn và có ý kiến bằng văn bản, gửi về Bộ GTVT (qua Vụ KHCN, số điện thoại liên hệ: 02439422085, email: minhtt.khcn@mt.gov.vn) trước ngày 25/05/2022.

Chi tiết dự thảo tiêu chuẩn xem tại đây.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị và chuyên gia.