Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu Giấy chứng nhận, sổ ATKT&BVMT cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phao neo, phao tín hiệu, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/05/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/05/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam có Tờ trình số 1307/ĐKVNPC-KHCN ngày 28 tháng 4 năm 2022 về việc trình dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu Giấy chứng nhận, sổ ATKT&BVMT cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phao neo, phao tín hiệu, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa (thay thế Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT và Thông tư số 41/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải). 

Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi bằng văn bản về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế, bản mềm microsoft word gửi theo địa chỉ email: toanvd@mt.gov.vn) trước ngày 25/5/2022 để Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Toàn văn Dự thảo xem tại đây.