Mời góp ý kiến Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/05/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/05/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT sao chuyển Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn Trường đại học Hàng hải VN và đề nghị Các Vụ: Pháp chế; An toàn giao thông; Tài chính, Vận tải, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Kế hoạch - Đầu tư, Môi trường; Cục Hàng hải Việt Nam; Viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải; - Trường đại học GTVT Tp.Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng hàng hải I; Trường cao đẳng Hàng hải II, có ý kiến về nội dung dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn.

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi trước ngày 30/5/2022 theo địa chỉ: Bộ Giao thông vận tải (Vụ Khoa học công nghệ - Bộ GTVT số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Mọi chi tiết liên quan đề nghị liên hệ trực tiếp Ông Mai Bá Lĩnh số điện thoại: 0974875599; fax: 38222433.

Bộ GTVT rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Toàn văn Dự thảo xem tại đây.